The whole IPv6 BGP table
Updated on Thu OCT 8 2015, h.05:05
 

Hurricane Electric AS3 !O!
AS24 !O!
PCH !O!
AS27
AS187 !O!
AS715 !O!
AS57 !O!
AS1998
AS6263 !O!
AS8148
AS20125 !O!
AS101 !O!
AS73 !O!
AS4193
AS7774
AS10430
AS11956AS3477 !O!
AS14221 !O!
CISCO EU 10 !O!
ROOTSERV !O!
ASGARR
AS2596 !O!
AS209 !O!
AS116 !O!
AS302 !O!
AS4557 !O!
AS706 !O!
Apple !O!
AS6185 !O!
AS792 !O!
AS1313 !O!
AS2560 !O!
AS2575 !O!
AS2576 !O!
AS2648 !O!
AS2769
AS3147 !O!
AS3561 !O!
AS7160 !O!
AS40443 !O!
AS3770
AS3908
AS4015 !O!
AS4196 !O!
AS5078 !O!
AS3923 !O!
AS6071 !O!
AS6129 !O!
AS6167AS22394 !O!
AS6223 !O!
AS102 !O!
AS2714 !O!
AS3635 !O!
AS5744 !O!
AS10616 !O!
AS11724 !O!
AS21617 !O!
AS33343 !O!
AS6224AS2714 !O!
AS6591
AS6621 !O!
AS6629 !O!
AS3477AS40623 !O!
AS6913 !O!
AS6966 !O!
AS7160 !O!
AS7345 !O!
AS7359 !O!
AS7381 !OU!
AS7753 !O!
AS10497 !O!
AS10511 !O!
AS10837 !O!
AS10846 !O!
AS10913 !O!
AS7160 !O!
LIVEPERSON !O!
AS11944 !O!
AS19133 !O!
RESERVED AS !O!
AS26347 !O!
AS26353 !O!
Joyent AS26 !O!
AS54876
AS62893 !O!
AS11286 !O!
AS11495 !O!
AS11870 !O!
AS11925 !O!
AS11979 !O!
AS26727
AS11985 !O!
AS12179 !O!
AS3800 !O!
SixConnect !O!
AS19133 !O!
AS21523 !O!
AS24409
AS26380 !O!
AS29791 !O!
AS32592 !O!
AS46475
AS53779 !O!
AS62638 !O!
AS13443 !O!
AS13506 !O!
AS13626
AS13683 !O!
AS13684 !O!
AS13750 !O!
AS13765
AS13790
AS7872 !OU!
AS11479 !O!
AS46189 !O!
AS13866 !O!
AS13893 !O!
AS14182 !O!
AS14230 !O!
AS6621 !O!
AS14492
AS14579 !O!
AS14738 !O!
AS14745 !O!
AS22132 !O!
AS30636 !O!
AS26380 !O!
AS53779 !O!
AS55082 !O!
AS14824 !O!
AS15009 !O!
AS15130 !O!
AS15275 !O!
AS16509 !O!
AS16657 !O!
AS3719 !O!
AS18680 !O!
AS18703 !O!
AS18717 !O!
AS18812
AS18889 !O!
AS18907 !O!
AS19149 !O!
AS19271 !O!
AS19470 !O!
AS19603 !O!
AS19604 !O!
AS19947 !O!
AS20021
AS51095 !O!
AS20037 !O!
AS20355
AS7954 !O!
AKAMAI ASN1 !O!
AS21342 !O!
AS21632 !O!
AS21680 !O!
AS21686
BROCADE !O!
AS22414 !O!
AS22517 !O!
AS22625 !O!
AS22742
AS22787 !O!
AS22843 !O!
AS22958 !O!
AS23431 !O!
AS23454 !O!
RESERVED AS !O!
AS23550
AS24245
AS53779 !O!
AS24246
AS55755AS29791 !O!
AS25739 !O!
AS25746 !O!
AS26062 !O!
AS26211 !O!
AS26424 !O!
AS26496 !O!
AS26848 !O!
AS27400
AS29765 !O!
AS29888 !O!
AS29992
AS30263
AS30313 !O!
AS30340
AS46174 !O!
AS30452 !O!
DELL !O!
AS32220
AS32440 !O!
AS2055 !O!
AS10349 !O!
AS17244 !O!
AS23294 !O!
AS23366 !O!
AS40189 !O!
AS54529 !O!
AS32571 !O!
AS32577
VALVE CORPO !O!
AS32934 !O!
AS33089
AS33397 !O!
AS35993 !O!
AS35994 !O!
AS12222 !O!
AS36143
AS36149
AS36210 !O!
AS36271 !O!
AS36291 !O!
AS39984 !O!
AS40158 !O!
AS40185 !O!
AS40289 !O!
AS40885 !O!
AS46440 !O!
AS46453 !O!
AS46646 !O!
AS53692 !O!
AS22779 !O!
AS53691 !O!
AS54111 !O!
AS54318 !O!
AS54519 !O!
AS54536 !O!
AS54765 !O!
AS55028 !O!
AS62600AS1706
AS63314 !O!
AS226
AS47 !O!
AS85 !O!
AS127 !O!
AS3659 !O!
AS7397
AS22937 !O!
AS237 !O!
AS177 !O!
AS1638 !O!
AS19106 !O!
AS36375
AS250
AS251 !O!
SixConnect !O!
AKAMAI ASN1 !O!
ASN EPIXRESERVED AS
AS260
RESERVED AS
AS51857
AS60021 !O!
AS60140
AS271 !O!
{AS4476..}
{AS4476..} !O!
KPN !O!
Siennax !O!
WORK AS
INFONET NET
RESERVED AS
AS29063 !O!
AS30238 !O!
DE CLANOTOP !O!
TELLCOM AS !O!
AS29399
AS43352
AS44217
AS3178
AS50710 !O!
AS56484
AS44922
AS41108
NEXTPERTISE
BASE AS !O!
FMV AS
GLOBALWAYS
AS34172
RP
AS61333
AS293
AS16 !O!
AS43 !O!
AS50 !O!
AS291 !O!
AS377 !O!
AS683 !O!
AS2640 !O!
AS2936 !O!
AS3152 !O!
AS3428 !O!
AS3562 !O!
AS3671 !O!
AS6406 !O!
AS10702 !O!
AS16411 !O!
AS54297 !O!
AS63331 !O!
AS297
AS376 !O!
AS549 !O!
AS30045 !O!
BELWUE
AS5501 !O!
AS60824 !O!
AS558
AS31815
SWITCH !O!
AS577
AS271 !O!
AS16462 !O!
AS603 !O!
AS19515
AS27272 !O!
AS30715 !O!
AS36030 !O!
AS36031 !O!
AS36522 !O!
AS40341 !O!
AS600 !O!
AS159 !O!
AS20126 !O!
AS32666
AS668
AS768AS13 !O!
AS22 !O!
AS37 !O!
AS48 !O!
AS84 !O!
AS89 !O!
AS228 !O!
AS252 !O!
AS289 !O!
AS518 !O!
AS687 !O!
AS2621 !O!
AS3381 !O!
AS5058 !O!
AS5132 !O!
AS5887 !O!
AS5957 !O!
AS5978 !O!
AS5980 !O!
AS15147 !O!
DFN !O!
AS8519 !O!
MWN AS
RESERVED AS !O!
AS9020 !O!
PORSCHE AS !O!
KIT
UNI MUENSTE
AS41289
AS42873 !O!
AS43066 !O!
AS47610
AS701 !O!
AS46 !O!
AS49 !O!
HP INTERNET !O!
CISCO EU 10 !O!
AS2906 !O!
AS3680 !O!
AS3707 !O!
AS4196 !O!
AS4390 !O!
AS4983 !O!
AS6066 !O!
AS6075 !O!
AS6167AS22394 !O!
AS6400
AS6984 !O!
AS7046 !O!
AS7764 !O!
AS7078
AS7743 !O!
AS7754 !O!
AS7786 !O!
AS7922AS22909 !O!
AS36733 !O!
AS11383
AS11486 !O!
AS7046 !O!
AS11664 !O!
AS11810 !O!
AS12079 !O!
AS12234 !O!
AS12251
AS13462 !O!
AS13626 !O!
AS13893 !O!
AS13996 !O!
AS14203 !O!
AS14210 !O!
AS14844 !O!
AS15029AS19050AS26810AS5766 !O!
AS15133 !O!
AS14153 !O!
AS15572 !O!
AS16711 !O!
AS19210 !O!
AKAMAI ASN1 !O!
AS22190 !O!
AS22284{AS688..}
AS22709
AS22920 !O!
AS25996 !O!
AS26365 !O!
AS26787 !O!
AS27030 !O!
AS30337 !O!
AS32915
AS32982 !O!
AS33172 !O!
PORSCHE AS !O!
AS36040 !O!
AS36067 !O!
AS40000 !O!
AS40816 !O!
AS46846AS32982 !O!
AS63161 !O!
AS702 !O!
WKAPNET !O!
AS1890 !O!
AS3573 !O!
AS4184 !O!
AS7754 !O!
AS10627 !O!
AS13169 !O!
AS16236
RESERVED AS
ELABNET AS
KEYTRADE !O!
CHAMP CARGO
AS49225 !O!
AS50207 !O!
AS57437
AS60825 !O!
AS703
AS9466 !O!
AS9502
AS9555
Apple !O!
AS6185 !O!
JANET !O!
RESERVED AS
AS803
AS812 !OU!
AS19764 !O!
AS26788 !O!
AS32277
AS32323 !O!
AS54412 !O!
AS819
AS823
AS852 !O!
AS3633
AS19230 !O!
AS32521 !O!
AS855 !O!
AS25636
AS26523 !O!
AS36522 !O!
SURFNET NL
UTWENTE AS
NC3A !O!
AS1120 !O!
SARA
AS1136 !O!
CIS NET !O!
PT !O!
GETRONICS A !O!
AS59542 !O!
HEANET
AS1239 !OU!
CISCO EU 10 !O!
SKOGEN !O!
AS1790 !O!
STUPI !O!
AS3786
AS4046 !O!
AS4544 !O!
AS6109 !O!
AS10405 !O!
AS10507AS3651 !O!
AS10598 !O!
AS11228 !O!
AS11562
AS11676 !O!
AS11816
AS11826 !O!
AS11830AS3790 !O!
AS16973
RESERVED AS !O!
AS28050
AS28086
AS52385
AS13490 !O!
AS13736 !O!
AS13767
AS13995
AS14178
AS14265 !O!
AS17151 !O!
AS20245 !O!
AS19169AS27814
ISC UIO1
AS52274 !O!
AS27947
RESERVED AS
AS19429 !O!
AS21578 !O!
AS28039 !O!
AKAMAI ASN1 !O!
AS23472 !O!
AS30021 !O!
AS40912 !O!
AS47089 !O!
AS48849
FORTHNET GR !O!
Nokia !O!
AS14803 !O!
SWIPNET
AS8339
AS8559
UTA AS
AS13042
RESERVED AS
ITP AT
AS20861
AS20943
RESERVED AS
AS25252 !O!
AS31337
AS34686
TELEVORK AS
IPTRON
EE IC
LOOPIA
NETNOD SVL
NETNOD GBG
NWN AS
AS43922
ASODERLAND !O!
HWAB AS
AS59807
AS1267
RESERVED AS
AS56641 !O!
CW
SCHLUMBERGE !O!
AS2529
RBNetRELARNRIPN RU
AS42403AS42139
AS42728
AS44597
AS45018
AS47445
RIPN RUAS8985 !O!
AS7160 !O!
CORBINA AS
AS9269
AS9829 !O!
AS12302
VODAFONE PT
AS29003
RESERVED AS
AS43652
ASALPI
CESCA ACAS49638
VODAFONE_ES
Vodafone_Ic
CAMNET AS
AKAMAI ASN1 !O!
RESERVED AS !O!
JOINTTRANSI
DCF AS
AS30830
LHM AS
AS30722
KABELDEUTSC
VFM AS
AKAMAI LON !OU!
AS36994 !O!
AS38442
AS39836 !O!
AKAMAI AMS2 !O!
CIX AS
AS49229
AS52019 !O!
AS59930 !O!
AS60333
AS62041
ISC AS1280
ISC F ROOT !O!
AS3943AS16881 !O!
RESERVED AS
AS24151
AS24406
AS28511AS28498
AS28499
NIC CL !O!
TelstraEuro
TELIANET
AS558
AS4213 !O!
AS31815 !O!
TSF IP Core !O!
AS375 !O!
Netplaza AS
AS51691 !O!
TNNET AS
SMN AS
PLENWARE
AS57066
ASN CATCHCO
AS2495RESERVED AS !O!
AS2572 !O!
AS2635 !O!
AS2906 !O!
ITSol !O!
ESTPAK
AS8240
RESERVED AS
AS35106 !O!
AS43937
AS61189
TELIANET SW !O!
AS158 !O!
AS15133 !O!
RESERVED AS
AS25252 !O!
ASN GOTEBOR
WM DATA
AS31331
AS43645
AS57597 !O!
AS58320
AS59702
TELIANET DE !O!
WEBPARTNER !O!
TEKCON
RESERVED AS
AS4459 !O!
HTC AS !O!
TELIALATVIJ !O!
LB AS
AS43513
LV MAKONIX !O!
ROOT
AS51430
AS53667 !O!
SIOL NETAKTON AS
AS41104
TPNET
AS21395 !O!
RESERVED AS
AS28785 !O!
PTK CENTERT !O!
AS6167AS22394 !O!
AS6697 !O!
AS6739RESERVED AS !O!
AS7366 !O!
AS8375
ASVT NETWOR
AS9049AS34518 !O!
AS56981 !O!
BIHNET !O!
PACNETAS13335
AS10490AS2637 !O!
AS11776 !O!
AS11854
AS11855 !O!
AS12189AS11425 !O!
AS12670AS49566
AS12929
AS12975
INIT7AKAMAI ASN1 !O!
ASN ISKON
RESERVED AS
RealTime AS !O!
AS13243
PIONIER AS  !O!
CYFRONET ASNetArt
AS12346
TASK AS !O!
AS13767 !O!
AS14210 !O!
AS14742 !O!
AS41231
AS14877 !O!
AS9
AS40591 !O!
AS15085 !O!
RESERVED AS !O!
AS47583 !O!
AS15133 !O!
AS15659
AS15962
AS39574 !O!
AS56356 !O!
AS16094RESERVED AS !O!
LeaseWeb !O!
AS18351 !O!
RESERVED AS
AS19169AS27947 !O!
RESERVED AS !O!
AS27841 !O!
AS28027 !O!
AS52343 !O!
AS61468 !O!
AS20860AS15490 !O!
InternetEng
MELBOURNE A !O!
RESERVED AS
AS61001
AKAMAI ASN1 !O!
ASN NUMERIC
RESERVED AS !O!
AS59949 !O!
AS23673 !O!
AS24176 !O!
AS25022 !O!
AS25122 !O!
AS25144AS42432
CITYLAN ASAS8395 !U!
TSINET AS
AS27884
AS28088
AS27932
CITYTELECOM !U!
AS12722AS42288 !OU!
RESERVED AS !OU!
AS24663 !U!
AS49124 !OU!
DENINET HU AS42964 !O!
AS29479 !O!
AS29535
AS29948 !O!
EPISERVER_A !O!
COMTRANCE A
NOCYO AS
AKAMAI VA !O!
AS31863AS33559 !O!
VALVE CORPO !O!
AS32934 !O!
AS33576
IN2IP AS
AKAMAI LON !OU!
AS34254
MCN AS
AS35599 !O!
AS35994 !O!
ASN PANTHER !O!
FIBERRING
AS16281
DCF AS
AS42812
AS60820
ITSHOSTED A !O!
RECAST AS !O!
AS57717
NNZ AS
AS39310 !O!
VESTITEL AS
AS40028
INTERNETBOR
HAFSLUND
RESERVED AS !O!
SAT TRAKT AAS61439 !O!
AS41998
AS42473 !O!
AS42567
TRABIA AS
PROCEAU !O!
AKAMAI AMS2 !O!
TDFPMM !O!
MOLDCELL_AS !OU!
GleSYS AS
AS47179
AS47217
AS47381 !O!
AS47949
INAP FRA !O!
PROZETA NET !O!
AS49373AS39709
AS51674
INGATE DE A
AS49542
AS50061
AS51018
AS51167 !O!
AS61138RESERVED AS !O!
AS51795 !O!
AS52468
RESERVED AS
AS52276 !O!
AS53250 !O!
AS54113 !O!
AS54465 !O!
AS55794
AS56934
AS57052 !O!
VADOVICE AS
AS57976 !O!
AS59605AS47442 !OU!
AS59908
AS60144
AS18978
AS60205 !O!
AS60626 !O!
AS62597 !O!
AS63237 !O!
AS1351 !O!
AS1403
AS1421 !O!
AS1442
AS1547
AS56467 !O!
AS1610 !O!
AS1645 !O!
AS22512 !OU!
AS1668
AS1680
AS12222 !O!
AS1734 !O!
NEXTLAYER A
AS760
AS5403
DREI S AS
BMGAT AS
TMA
UTA AS
SALZBURG AG
NTS AS
AS47477 !O!
HOTZE AS
netvoice
BRZ
LOTTERIEN A
MMC AT AS
AS15655
AS16172
OEKB AS
Empirion
RESERVED AS
AS25522
AS28771
CSC AS
AS29287
NICAT AS !O!
KAPSCH AS
FUNKFEUER
NOKIA SIEME
AS42557
ABATON AS
UCN AS
AUSTROCONTR
MEDIAINVENT
DIC AS
AS60564 !O!
MAYR MELNHO
SELFNET AS
AS57057
AS59779
AS59789 !O!
AS60587 !O!
AS50719
AS62276
AS62363
AS62239
AS1798
FSKNET DK
GREEN
ACOnet
MUWNET
AS6720 !O!
MUR
BKA
BMI GOVIX !O!
STUPI !O!
FMV
AS1916
AS2715 !O!
AS2716 !O!
AS19200 !O!
AS19611
RESERVED AS !O!
AS10881
AS10412
RESERVED AS !O!
AS28193 !O!
AS53046 !O!
AS11242 !O!
RESERVED AS !O!
AS28601 !O!
AS52834 !O!
RESERVED AS !O!
AS28301 !O!
AS28609 !O!
AS52888 !O!
AS53164 !O!
AS53187
HBONE AS
AS2033 !O!
AS2044 !O!
IEUNET
INEX
RESERVED AS
DELL !OU!
ASN CATCHCO
AS20741
RESERVED AS
BROADNET NO
ISC OSL1
PRONEA
BBS AS
BITPRORESERVED AS
FORSVARET !O!
ASN INTILIT
ASN NETACCE !O!
AS57280
AS57506
AS58298
AS60037
AS61095
TELENOR NEX !O!
ERGO
TELENOR_DAN
AS15950
OSE AS
RESERVED AS !U!
AS28726
OWNIT
Resilans !O!
GLOBALWIRE
NO TV2 AS !O!
LOSBYNETT N !O!
TV2 NORWAY !O!
UMOEIKT AS
ITSJEFEN AS
UNDERWORLD 
AS58005
AS60942
AS62002
NON
DATAOPPDRAG
HFK ASN
VITNETT AS
AS60687
AS60717
AS59767
AS60745
AS60830
INEX
AS2152 !O!
AS25
AS52
AS131
AS2153 !O!
AS195 !O!
AS75 !O!
AS6192 !O!
AS3734 !O!
AS5739
AS6099
AS6106
AS6192
AS6492 !O!
AS7377 !O!
AS18558
AS23309
RESERVED AS !O!
AS30679 !O!
AS46357 !OU!
FR RENATER
NIC FR SITE
AS2381
AS103 !O!
AS2572 !O!
AS2698AS6122 !O!
AS3136 !O!
AS3676 !O!
AS6122AS14513 !OU!
AS3999
AS7896
AS19782 !O!
AS33503 !O!
AS47015 !O!
AS53355 !O!
NIC FR DNS 
NIC FR DNS  !O!
AS2495
AS11659 !O!
AS15116 !O!
AS18460 !O!
AS20177 !O!
AS2497 !O!
AS4718
AS4777 !O!
AS7664
AS7665
AS9605 !O!
AS10000
AS10014
RIPE NCC RI !O!
AS17516 !O!
AS17939
AS18088
AS24284 !O!
AS37918
AS38628
AS38636 !O!
AS45682
AS55378
AS55394 !O!
AS63997 !O!
AS2510
AS18082
AS2514
AS2516
CISCO EU 10 !O!
Apple !O!
AS6185 !O!
AS2518 !O!
AS2515
AS9326
AS59105
AS2519
AS7677
AS7690
AS9997
AS10006 !O!
AS17707 !O!
AS17934
AS18068
AS24284 !O!
AS58791AS55907 !O!
AS4675
AS4685
AS4704AS10012
AS23720
AS4721
AS18134
AS7503
AS7511
AS7514
AS7516 !O!
AS7522
AS18260
AS7524
AS7527
AS7660 !O!
AS3836
AS7667 !O!
AS7670
AS18144
AS23775
AS55911
AS7672
AS7679
AS7684
AS7687 !O!
AS9354
AS17529
AS9357
AS9371
AS9381RESERVED AS
AS58441
AS9597
AS9621
RESERVED AS
AS9999
AS10001
AS10006 !O!
AS10010 !O!
AS9622
AS17683
AS17953
AS23639
AS23642
AS23791
AS23836
AS55385
AS59103 !O!
AS59108 !O!
AS10019
AS10021 !O!
AS50314
AS16509
AS17506
AS17509
AS17511
AS24121
AS24270
AS24282
AS17514
AS17530
AS17534
AS17675INTERACTIVE
RESERVED AS !O!
AS17682 !O!
AS17686
AS17696
AS18074
AS18077
AS18085
AS18125
AS18126
AS18139
AS18149
AS18282
AKAMAI ASN1 !O!
RESERVED AS
AS23616
AS23620
AS23624
AS23641
AS55895 !O!
AS23786
AS23816
AS4694
AS23820 !O!
AS23885 !O!
AS24295
AS24319 !O!
AS12222 !O!
AS33353 !O!
AS38636 !O!
AS38648
AS45680
AS55388
AS55394 !O!
AS55720
AS55889 !O!
AS58650
AS2526
AS2527
AS9619
CSP AS
RESTENA
NORDUNET
UNINETT
NPT
AS58302
SUNET
GSIX
SMHI AS
VINNOVA ASN
FUNETAS !O!
AS43558
FSKNET DKAS42236 !O!
STUPISWIPNETAS8995 !O!
LITNET
AS5479
DOMREG ANY 
DOMREG UNI 
DOMREG ANY 
AS3221
RUNNET !U!
MSU !U!
RAS AS !U!
AS5429 !U!
AS5433 !U!
AS8398 !OU!
AS8684 !OU!
AS9162 !OU!
RESERVED AS !OU!
NSTU AS !OU!
AS30911 !OU!
AS51352 !OU!
AS56434 !OU!
PIONIER AS !O!
NASK ACADEM
PW NET
RESERVED AS
ITL AS
TASK AS !O!
LODMAN AS !O!
CYFRONET AS
ACI AS
AS8865 !O!
ZIELMAN EDU
POZMAN !O!
AS12324
OLMAN EDU A
KIELMAN EDU !O!
AS25468
KOSMAN EDU 
RHNET
NDGF !O!
BELNET !O!
NC3A !O!
SMALS MVM
AKAMAI ASN1 !O!
RESERVED AS
AS31511
RoEduNetRNC
AS2635 !O!
SITAORANGE BUSI !O!
AS2686
AS2698 !O!
AS2711
AS11672
AS12208 !O!
AS14615
AS46218
AS16863 !O!
AS19212 !O!
AS21565
AS2734 !O!
AS62731 !O!
BBC
AS2828 !O!
Apple !O!
AS6185 !O!
AS792 !O!
AS2906 !O!
AS55095 !O!
AS6167 !O!
AS22394 !O!
AS6336 !O!
AS6621 !O!
AS6983
AS7029 !O!
AS7065
AS7138 !O!
AS10316
AS10511 !O!
AS10696 !O!
AS11297 !O!
AS11742 !O!
AS12196 !O!
AS12222 !O!
AS13443 !O!
AS13446
AS13576
AS13644
AS13791
AS15162 !O!
AS16657 !O!
AS17018
AS17043
AS17184 !O!
AS17310
AS18749 !O!
AS18907 !O!
AS19210 !O!
AS19255
AS20115 !O!
AS21623
AS22343 !O!
AS22550 !O!
AS23267 !O!
RESERVED AS !O!
AS25767AS13737 !O!
AS26292
AS26777 !O!
AS27193
AS27435 !O!
AS27647 !O!
AS29704 !O!
AS30641 !O!
AS32890
AS35994 !O!
AS36393 !O!
AS40185 !O!
AS40444 !O!
AS40893 !O!
AS47870 !O!
AS54665
AS55207 !O!
AS62604 !O!
AS62892 !O!
AS63439 !O!
CESNET2
RESERVED AS !O!
ROSPRINT AS !O!
RESERVED AS !U!
RLP NET
AS2874ORANGE BUSI !O!
AS2906 !O!
AS55095 !O!
AS2907 !O!
AS17523
AS59103 !O!
AS2914 !O!
PCH !O!
AS64 !O!
AS558
AS2500
AS4717
AS38635
AS2635 !O!
AS2906 !O!
AS3389 !O!
RGNET 3927 !O!
AS3949
RGNET 4128 !O!
AS4136
AS4557 !O!
AS4673 !O!
AS4697
AS55817
AS4713 !O!
AS10013 !O!
TRENDMICRO !O!
AS17940
AS17951
AS9358
AS18135
AS23777
AS37984
AS4795
AS38500 !O!
AS4922 !O!
AS19517
AS5009
AdNet Telec !O!
AS34744 !O!
COLIBRIS
AS47602
AS50157
AS6459
AS6739
AS48640
AS7019 !O!
AS7029 !O!
AS54909 !O!
AS7503 !O!
AS7505
AS7643RESERVED AS
AS24089
AS8151AS28496 !O!
AS8528 !O!
AS8680
AS2E2_1 !O!
AS8968
RETN ASBANKINFORM  !O!
GBXS AS
AS9052
AS9268
AS45873
AS58374
AS9293 !O!
RESERVED AS
AS45341 !O!
ELEKTA AS
EDIS AS EU !O!
AS9498AS55410AS38266 !O!
AS9534
RESERVED AS
AS9723
AS55481
AS9764
AS10204
AS10217
AS4434 !O!
AS9657
RESERVED AS
AS27435 !O!
AS38143
AS38567
AS11081
AS12008 !O!
AS19911 !O!
AS12180
AS12222 !O!
AS12252
Mobiltel
AS13335 !O!
AS13414
AS13876 !O!
AS14051
AS14153 !O!
AS14210 !O!
AS14265 !O!
AS14744 !O!
AS15133 !O!
AS15224 !O!
AS15450
AS15570AS53779 !O!
AS15802AKAMAI ASN1 !O!
AS15954AS16134
AS16509
TRENDMICRO !O!
AS17204 !O!
AS17678
AS17819AS62638 !O!
AS18092
AS18097
AS18369 !O!
AS18379
AS17910
AS18680 !O!
AS18915 !O!
AS18973 !O!
AS19066
AS19551 !O!
CENTRILOGIC
AS19893 !O!
AS19905 !O!
AS20099 !O!
AS20473 !O!
AKAMAI ASN1 !O!
UMC AS
AS21688 !O!
AS32448 !O!
AS21947
AS22317 !O!
AS22442
AS23352 !O!
AS20473 !O!
AS23467 !O!
AS29997 !O!
AS32771 !O!
AS32780 !O!
RESERVED AS !O!
AS52899
AS23881 !O!
AS24173 !O!
AS24176 !O!
AS24319 !O!
AS24477 !O!
AS25260
AS25795
AS26008 !O!
AS26496 !O!
AS27435 !O!
AS27595 !O!
ZENSYSTEMS BOLIGNET AS
AS29904 !O!
AS30282 !O!
AS30496 !O!
AS30548 !O!
Bisnet Ltd 
AS32448 !O!
AS33224 !O!
AS33517AS15135
AS33788
CORE BACKBORESERVED AS !O!
AKAMAI LON !O!
DOCLER ASAS50144 !O!
AS34744
AS34816
SWIFTWAY AS !O!
AS35847
AS35993 !O!
AS35994 !O!
AS36086 !O!
AS33742AS6364 !O!
AS36236 !O!
AS36619
AS36627
AS36632
AS37975 !O!
AS38199 !O!
AS38525
AS38629
AS38639 !O!
AS55384
ARISERVICES !U!
AS38895
AS39263
VOXBONE AS !O!
TRABIA AS
AS43519 !O!
OPSOURCE UK !O!
AS44735
SquareCows
AS45356
AS45444
AS45510
AS45630
AS46632
AS46785
AS47314
AS49024
AS49074
RESERVED AS !O!
AS60193
AS60553
AS60842
AS49229
CLOUDDATA
INTERACTIVE
REQ
RESERVED AS
AS60231
AS60741
AS60901
AS49962
AS60564 !O!
AS51474
RESERVED AS !O!
AS53340 !O!
AS53591 !O!
AS54054
AS54145 !O!
AS54113 !O!
AS54489
AS30479
AS54720 !O!
AS55900
AS55901
AS56111
AS57015
AS58664AS3949 !O!
AS59395
AS60233
AS63494
AS63528
AS3043
AS3128
AS59
AS46103
RGNET 3130 !O!
AS3186 !O!
AS57855
VODANET
AS8569 !O!
GENDORF DE
AS15709
RESERVED AS !O!
AS24835
ALIGIA
AS29316
AS35501 !O!
DAKOSY AS
AS43623
AS51871
AS3212
AS12644
AS33929
TURNSEK AS
BOGONS CORE
BBC !O!
AS59817
SOVAM AS
AS2118 !O!
KIS ADS
AS8449
AS12739
NTKLtd AS
KSNET ASAS60802
BEE AS !O!
ELTEL AS
e StyleISP 
RESERVED AS !O!
AS35168AS21299
AS24823
PLUSINFO AS
AS30943AS40966 !O!
AS31430
AS41302
AS43146 !O!
AS48176 !O!
AS48995 !O!
IT YAR AS
AS50923
AS12685
AS15599 !O!
AS51219 !U!
AS51956 !O!
AS56361 !O!
AS56674 !O!
AS57683
ITSol !O!
RESERVED AS !O!
AS60118 !O!
AS61030 !O!
ALCOM
DIGSYS AS
RESERVED AS
UA TS AS
AS12593
RIPE NCC RI !O!
AS12963
AS43668
AS44600
AS41208
AS61297
TINET BACKB !O!
AS376 !O!
AS14086 !O!
AS1341 !O!
AS1421 !O!
UARNET AS
AS8788
UKRSPETSCOM
AS31725
AS39512
AS50392 !O!
AS57944
AS3595 !O!
AS3842 !O!
AS46487 !O!
AS4436 !O!
AS14332 !O!
AS14987 !O!
AS20473 !O!
AKAMAI ASN1 !O!
AS23352 !O!
EASYDNS !O!
AS36597 !O!
GTT !O!
AKAMAI LON !O!
AS35994 !O!
AS36252 !O!
AS53388
AS54540 !O!
AS5091 !O!
T HT
AS8585
BIHNET !O!
AS12326
RESERVED AS
AS34748
AS35620
TLR AS
AS5760
AS6450 !O!
UA XAIM !O!
SKIF AS !O!
DOMASHKA AS !O!
ASN BICSBELGACOM SKAS5488SWIFTASN !O!
TELENET AS
AS7012
AS8151 !O!
AS278 !O!
AS19373 !O!
AS8201
TIGRON AS !O!
AS8296
INTERNET_AG
AS8523
AS8561 !O!
AS8697
NFON AS
ISU RUHCITC AS !O!
AS47805
SOLNET
Openoffice 
AS9208
WDC AS
AS9443 !O!
AS9714 !O!
AS10910
AS10929 !O!
RESERVED AS
AS61138 !O!
AS11013
AS11019AS30361
AS11074 !O!
AS11557 !O!
AS11643 !O!
AS11776 !OU!
AS11798 !O!
AS11807 !O!
AS12035 !O!
AFILIAS AMS !O!
TONAS59748
IBER X
GLOBAL VILL
AS13591 !OU!
AS14080 !O!
AS26611
AS14453
ASVITAL !O!
AS14744AS27281 !O!
AS15133 !O!
AS15421 !O!
Expereo !O!
INTERHOST
SATEC
AS16552 !O!
AS16970
AS17149
AS18001
AS18450 !O!
AS18747 !O!
AS26608
AS61493 !O!
AS18779 !O!
AS19108 !O!
AS19165 !O!
AS19299 !O!
AS19324 !O!
AS19401 !O!
AS19551 !O!
AS20473 !O!
ORIGIN OPEN
AS20707 !O!
GRUPPOIH AS !O!
VALORKIEV A !O!
VALOR AS !O!
ABUA AS !O!
AKAMAI ASN1 !O!
DNS Belgium !O!
AS22317 !O!
AS22995 !O!
RESERVED AS !O!
AS23487 !O!
AS24514 !O!
NEXICA AS !O!
TBSH
Internet_Bi
LCHOST
AS25122 !O!
FCV
TOPIX AS
IBIS AS
RESERVED AS
AS56985
IMAGINE
AS25540
AS25605 !O!
AS25653AS14815 !O!
AS25697
AS25780
GTT !O!
AS26375 !O!
AS26769 !O!
AS26803
AS26832 !O!
AS27005
AS6621 !O!
AS27978
KANGAROOT A
RESERVED AS
INFOTECH AT
Fiord ASAS41854 !O!
VELIANET ASAS55225 !O!
AS30148 !O!
O2 AS
AS31742
AS32035
AS32421 !O!
AS46573 !O!
AS32489 !O!
AS36137
AS32780 !O!
AS32939 !O!
AS33280 !O!
AS33494
AS33597 !O!
AS53334 !O!
IPTOX AS
AS33922 !O!
AKAMAI LON !O!
NETERRA AS !O!
INETC
RESERVED AS !O!
AXELCOM 01 
AS34555
AS52148
AS34922
AS34967
AS35297 !O!
CCANET
AS35985
AS35994 !O!
AS36040 !O!
AS36086AS6364 !O!
AS36236 !O!
ASN PANTHER !O!
AS36692 !O!
STONE IS
AS40015 !O!
AS40061 !O!
AS55243 !O!
AS40475 !O!
AS40676 !O!
AS20150
RESERVED AS !O!
AS58305 !O!
SUPERHOST P
FAELIX AS
AS42040
KLAS
ABUA AS !O!
NEPHAX AS
HITME AS !O!
AS43519 !O!
ADOBE IRELA
AS45750
AS46562 !O!
CYON
ENGINE NETW
AS47537 !O!
XFONE
AS48832 !O!
airit as
NTT2 LT ASAS48583 !O!
AS49964
RESERVED AS
AS48844
AS50083
HERMES NETW
A2B
NEXPERTEAM
DIDWW AS
AS53292
AS53364
AS53828 !O!
AS54290
AS54723 !O!
AS55002 !O!
AS55891
AS56949 !O!
AS56990
AS57332
AS57527 !O!
SINTELEC
AS59827
AS60929 !U!
AS50597 !U!
AS62168 !O!
AS62240
AS62325 !O!
AS62551 !O!
AS62597 !O!
AS62638
AS62833
AS62904 !O!
SARENET
XS4ALL NL
AS54054 !OU!
RUSNET AS !O!
TDC !O!
AS6834
AS12483
AS12935
Faroese Tel
AS15793
Swedish_Tax
JAYNET
RESERVED AS !O!
NGDC !U!
Schibsted
ASN NRK
RESERVED AS
LANWAN AS
MMD AS
INTRON AS
AS31131
AS31211
AS39242
RESERVED AS
Fullrate
GET NO
LOQAL AS
STAOIL AS
LASIPALATSI
BITPRO
AS44838
DLX AS
AS48171
ZITCOM
RESERVED AS
Voiceintegr
EdgeIT
AS56736
NorwegianHe
AS57084
AS60278
AS60876
AS61006
AS62022
INFRACOM NE
RESERVED AS
AS29177
vegait
AS60772
AS60975
SWISSCOM !O!
ASN BICSAS30999AS37708
AS8300 !O!
AS12429
AS12511 !O!
TICINOCOM
AS20988
SAFEHOSTNET !O!
RESERVED AS !O!
AS25581
AS34261
AS44635
AS48789
BEE AS
DTAG !O!
SWISSCOM !O!
HTC AS
ORIONTELEKO
AS43529 !O!
GTSCE
SIOL NETAS21107RESERVED AS
RESERVED AS
AS8373 !O!
INTERNET_AG
TAL DE !O!
PLUSSERVER 
AS9067
BICOS
INCAS AS !O!
JAZZNET !O!
RESERVED AS
AS43160
AS60917
AS62055
AS62412
AS12888 !O!
RIPE
AS13036PRAGONET AS
ALEFNULA
AS62102
Merck KGaA
AS15133 !O!
OBIS
AS15451
AS15465 !O!
AS15495
AS15817
AS15945
GLOBALACCES !O!
TMT
AS20572
AKAMAI ASN1 !O!
AS21150 !O!
AS15465 !O!
ASN BECHTLE
AS21197
RWE
TRANSFAIRNE
AS9135
RESERVED AS !OU!
AS24818
TIMOCOM AS
INFINEON AS !O!
MOBILE
AS29624 !O!
LIEBHERR
TELLCOM AS !O!
AS38914
AS39836 !O!
BFK AS
AS43066 !O!
AutoScout24 !O!
AS44450
ITELLIGENCE
AS47661 !O!
ASN TSI IAS
AS49024
AS50145
AS51401
AS51496
AS51720 !O!
AS58234
AS58346
AS59971
LINXTELECOM
AS8728
AS12976
AS51297 !O!
RESERVED AS !O!
OPTRON AS
AS28955
AS34702
AS39823
AS47478
AS48839 !O!
ZONE
EDF AS
AS61952
PROFINET AT
CETREL LU A
Level3 !O!
AS14
AS122
AS560 !O!
RedIRIS
RESERVED AS
AS25354
JANETAS60187
AS792 !O!
AS1215 !O!
AS90 !O!
AS1313 !O!
AS1610 !O!
AS1999 !O!
ARNES NET
UM
ARNES SIX
AS58046
AS2140 !O!
AS16807 !O!
NIC FR SITE !O!
CCTLD IT !O!
AS2598
AS2906 !O!
AS3145 !O!
RUNNETASN PRCNIT !OU!
AS12999 !OU!
RESERVED AS !OU!
AS28800 !OU!
AS29581 !OU!
AS39131 !OU!
AS3495 !O!
AS3685 !O!
POWTECH AS
RESERVED AS
FELLESKJOPE !O!
AS6071 !O!
AS6167AS22394 !O!
AS6189
AS6364 !O!
AS6368
AS6498 !O!
AS6621 !O!
AS6623 !O!
AS6717
AS6739AS20815
TELENET AS
AS6922
AS1970 !O!
AS3354 !O!
AS14373 !O!
AS27594 !O!
AS6971 !O!
AS7106
AS7203
AS7393
AS7794
AS7859
AS8008 !U!
AS8025
PIONIER ASNASK ACADEMAS60421
AS8561 !O!
AS9136
AS10753 !O!
AS10837 !O!
AS11030 !O!
AS11067
AS11133 !O!
AS11251 !O!
AS11492 !O!
AS11590
AS11711
AS11847
AS11944 !O!
AS11990 !O!
AS12000 !O!
AS12008 !O!
AS12079 !O!
ASBRUTELE
INTERNIC AS
SAP_AG_WDF !O!
AS12625
MELITACABLE
NETSI
VELCOM AS
RESERVED AS
GHU AS
NAKOM
AS51790
AS60114
AS12975 !O!
AS12980 !O!
AS16807 !O!
AS12996
AS13009
HTP AS
ERDENREICH !O!
KLINIKUM
AS13289 !O!
AS13415
AS13443 !O!
AS13618 !O!
AS13876 !O!
AS13999 !O!
AS14131
AS14155
AS14193
AS14265 !O!
AS14288
AS14365 !O!
AS14454 !O!
AS14477
AS14543
AS14904 !O!
AS16807 !O!
AS15085 !O!
METASWITCH  !O!
AS15399
Expereo !O!
AS15701
IDH !O!
TELECITY LO !O!
AS15994AS61995
AS16074
Signal
RESERVED AS
AS62186
BEE AS !O!
AS16406 !O!
AS16617
AS16657 !O!
AS36359 !O!
AS16724 !O!
AKAMAI ASN1 !O!
AS62708 !O!
AS16813 !O!
AS16832
TRENDMICRO !O!
AS17090
AS17113 !O!
AS17172 !O!
AS17184 !O!
AS17253
AS18683
AS39954 !O!
AS19019 !O!
AS19104 !O!
AS19210 !O!
AS19237 !O!
AS19305
AS19355
AS19400 !O!
AS19554
AS19578 !O!
AS29152 !O!
AS19649 !O!
VIRTELA NET !O!
AS19871 !O!
AS19905 !O!
AS19982 !O!
AS20093
AS20115 !O!
AS16787 !O!
AKAMAI ASN1 !O!
AS20167 !O!
AS20473 !O!
CAUCASUS CAOAR DC
AS21294
AdNet Telec !O!
AS21472
AS44345 !O!
AS39126 !O!
AS21740 !O!
AS21869 !O!
AS21879 !O!
AS21889 !O!
AS21928 !O!
BROCADE !O!
AS22006
AS22085 !O!
AS22140 !O!
AS22317 !O!
AS22343 !O!
AS22557 !O!
AS22581
AS22646
AS22845 !O!
AS22958AS36726 !O!
AS23145 !O!
AS23226 !O!
RESERVED AS !O!
AS20299 !O!
AS23243 !O!
AS26617
AS27882 !O!
AS23472 !O!
SYNNET 1AS48823
ROUTING
VOLLMAR AS
AVENSYS TRAAVENSYS
HNS
AS24751
LINKdotNET 
MCIT !O!
R IT AS
Adapt AS
METASWITCH  !O!
AS25273
NETNORTH AS
AS29540
DJA ASN
REASONNET A
ISM HOSTING
AS25562
LINKBYNET A
AS25605 !O!
AS25853
AS25923 !O!
AS26225
AS26340 !O!
AS26344 !O!
AS26375 !O!
AS26405 !O!
AS26496 !O!
AS26570
AS26613 !O!
AS26827
AS26878RESERVED AS !OU!
AS27281 !O!
AS27553
BKVG AS
AS29152 !O!
ACADEMICA A
AS29264 !O!
NBLNETWORKS
AS43792
BASEN EU !O!
AS60156
AS60414
AS61340
QUBE !O!
LYSE AS
AS16234
RESERVED AS
AS29825 !O!
AS29906 !O!
AS30013 !O!
AS30036 !OU!
AS30083
AS30120 !O!
AS30217 !O!
AS30350
DELL !O!
AS30622 !O!
BRITELINE A
GUTCON NET
BREDBANDSAL
BKKB
RESERVED AS
Enivest AS
AS31169
RESERVED AS
AS60163
EIDSIVA ASN
RESERVED AS
AS57280
AS30990
TIS DIALOG 
AS31449
AS32249
AS32307 !O!
AS32479
AS32505
VALVE CORPO !O!
AS32703 !O!
AS19751
AS22110
AS32726 !O!
AS32808 !O!
AS32979 !O!
AS33052 !O!
AS33055
AS33069AS53779 !O!
vellance as
NTE BREDBAN
WILDCARD AS !U!
EUSIP RACK6
INTERDOTNET
AS34362
AS34660
PICTIME AS
AS35242
EURID
AS36008 !O!
AS36271 !O!
AS36394
TRENDMICRO !O!
AS36529 !O!
AS36671 !O!
AS36958
AS39051
AS39227 !O!
MGI DE AS !O!
DIABOLOCOM
AS40156
AS40548 !O!
AS40555
AS40850
AS41095 !O!
AS51297 !O!
VOXBONE AS !O!
AS41231 !O!
AS41877
DASSAULTSYS !O!
AS42020 !O!
AS42003 !O!
AIRWIRE AS
TuxBox AS
LB Icon
AS42442 !O!
AS42473 !O!
AS42925
AS43061
ServerSpace !O!
AS43519 !O!
RTLNET ASN
RIPN RU PRG
AS44735AS60690
AS45050
AS46231
AS46378 !O!
AS46456 !O!
AS46696 !O!
ping networ
AS47631
wunetAS8520 !O!
AS48294
DIGITA
AS48483
KNIPP AMS A !O!
AS48942
AS49285
ZONE
MAEHDROS AS
AS49685 !O!
GdS AS
PLUTEX
AS50208 !O!
TRIPLEC ASN
AS50974
AS51167 !O!
AS12813
AS61138 !O!
AS51551
AS53428 !O!
AS53834 !O!
AS54086 !O!
AS54113 !O!
AS54282 !O!
AS54995 !O!
AS56464 !O!
AS57739 !O!
AS58003
AS58318
AS58536 !O!
AS59597
AS60251
AS60758 !O!
AS60995
AS61081 !O!
AS61097
AS61255
AS62212
RESERVED AS
AS62227
AS62488
AS62650 !O!
AS63161 !O!
AS3397
AS3491 !O!
AS3842 !O!
AS4515 !O!
AS45165 !O!
AS4760AKAMAI ASN1 !O!
AS9925
AS10101
RESERVED AS
AS11172 !O!
AS2549
AS11556
AS12491
AS13250
AS15133 !O!
AS17927
ASN MASERGYAS12222 !O!
AS20928 !O!
AKAMAI ASN1 !O!
RESERVED AS !O!
AS23520AS27933
AS24319 !O!
AS25472
AS33517AS15135
AS35908 !O!
AS36626
AS38757AS9341
AS38819 !O!
RIPN RU !O!
AS42473 !O!
AS45839 !O!
AS53889
AS58463 !O!
RESERVED AS
AS24206 !O!
AS63199 !O!
GBLX !OU!
AS3132
AS3597
AS3663
AS14159
ARAMCO !O!
TAIDE EMEA !O!
AS6503 !O!
AS33182 !O!
AS6517
AS7049
AS14232
AS17069
RESERVED AS
AS61449 !O!
AS8590 !O!
AS8659 !O!
AS10954 !O!
AS11815
AS11835AS19723
RESERVED AS
AS61696
AS12886
DataGuard
AS13813 !O!
AS13876 !O!
AS14282
RESERVED AS
AS14868RESERVED AS
AS52705
AS53119
AS15194 !O!
AS16397AS2906 !O!
RESERVED AS !O!
AS28644 !O!
AS53013
AS53055AS36236 !O!
AS61951
AS16471AS27678 !O!
AS16528 !O!
AS16712
AS17147
AS18881 !O!
AS14840AS61720
AS61889
AS22092
RESERVED AS !OU!
AS61751
AS25933AS28631 !O!
AS52722 !U!
AS28145RESERVED AS
AS28184
AS52520 !O!
AS52622 !O!
AS52775 !O!
AS52847
AS52907
AS52920
AS61709
AS61803
AS61853
AS61903 !O!
AS61945
RESERVED AS
AS19582
AS19889
AS20207 !O!
AS52373
AS61493 !O!
AS21574AS16735RESERVED AS !O!
AS22992 !O!
RESERVED AS !OU!
AS52945
AS25222
AS25751 !O!
AS25933RESERVED AS !U!
AS61880 !O!
AS61915
AS26218 !O!
AS26592 !O!
AS16397AS22431
RESERVED AS
RESERVED AS
AS61744
AS26610
AS27740
AS27751
AS27790
AS27823
AS27833
AS27897 !O!
AS27951
AS27953
AS27960
AS28026 !O!
AS28068 !O!
AS28126 !O!
AS28206 !O!
AS28210
AS28233
AS53135
AS53211
AS61797 !U!
AS28226
AS28137
AS28260
AS28299 !O!
RESERVED AS
AS52848
AS28308 !O!
AS28331
AS28343RESERVED AS
AS61921
AS28347
AS53218
AS28366
AS28580AS52887
AS28586 !O!
NBLNETWORKS
LOOPBACK
NEXENT AS
AS32882
DOCLER AS !O!
AS35064 !O!
AS36018 !O!
FIBERRING
STAYCLOSE A
REDPILL LIN
AS39629
AS40841 !O!
NETROUTING 
AS50287 !O!
XING AS
AS50622
AS51762
AS52444
AS52579
RESERVED AS
AS28335
AS52610
AS52925RESERVED AS
AS52976
AS52980
AS52985 !O!
AS53112
AS53151 !O!
STUMBLEUPON !O!
AS61471 !O!
AS61568AS28252
AS52568
AS61836
AS3551
AS3595 !O!
AS3599 !O!
MOUATS !O!
AS3661
AS3662
AS3363
AS4158
AS4528 !O!
AS4605
AS4616
AS7650
AS7651 !O!
AS18218
AS3700
AS3701
AS3737
IS
UNIFORUM SA
AS12556
ACCESSKENYA
AS20011
ISC JNB1
AS30988
AS32653
AFRINIC ZA
AFRINIC ANY
AFRINIC ANY
AS37474
AS37663
AS3833
AS3842 !O!
AS3851 !O!
AS3856 !O!
AS4004ORANGE BUSI !O!
AS4043
AS4058
AS5018 !O!
AS9735 !O!
RESERVED AS !O!
AS4150 !O!
AS4181
AS4230AS11993
RESERVED AS !O!
AS28259 !O!
AS28573 !O!
AS53215 !O!
AS61742 !O!
AS61866 !O!
AS4258 !O!
AS11608 !O!
AS26548 !O!
AS46366 !O!
AS62387 !O!
AS62874 !O!
AS22400 !O!
AS4323 !O!
AS20 !O!
AS1226 !O!
AS2173 !O!
AS3755 !O!
AS3756 !O!
AS3801
AS4261
AS4385 !O!
AS4583 !O!
AS4893 !O!
AS5661
AS5693
AS5707 !O!
AS6337
AS6360
AS26100 !O!
AS6481 !O!
AS6566 !O!
AS7363
AS7726 !O!
AS7754 !O!
AS7786 !O!
AS7888 !O!
AS8161 !O!
AS10381
AS10442 !O!
AS10587 !O!
AS10628
AS10835AS53983
AS11215 !O!
AS11372 !O!
AS11540 !O!
AS11563
AS11767
AS11795 !O!
AS11872 !O!
AS12025 !O!
AS12085 !O!
AS12243 !O!
AS13647 !O!
AS13649 !OU!
AS32931 !O!
AS13776
AS14230 !O!
AS14279 !O!
AS14454 !O!
AS14818
AS15029AS19050 !O!
AS70 !O!
AS3527 !O!
AS22828 !O!
AS26810 !O!
AS22828 !O!
AS30387 !O!
AS15053 !O!
AS15065
METASWITCH  !O!
AS17183
AS17223
AS14600 !O!
AS17365 !O!
AS18480 !O!
AS18806
AS18853
AS19071 !O!
AS19631 !O!
AS19783 !O!
AS19893 !O!
AS40931 !O!
AS19930 !O!
AS19972 !O!
AS20074 !O!
AS20141 !O!
AS20397 !O!
AS21554
AS21624
AS21928 !O!
AS22098 !O!
AS22152 !O!
AS22317 !O!
AS22557 !O!
AS22606 !O!
AS22693
REDHAT Stut
AS22772
AS22803 !O!
AS22905
AS22915
AS23177 !O!
AS23371 !O!
AS23398 !O!
RESERVED AS !O!
AS23657
AS25649
AS25720
AS25802 !O!
AS26241
AS26689
AS26569 !O!
AS26709
AS26714 !O!
AS26787 !O!
AS27224 !O!
AS27330 !O!
AS27566 !O!
AS29705 !O!
AS29765 !O!
AS29884 !O!
AS29921 !O!
AS29944
AS30680 !O!
AS30714 !O!
AS31745 !O!
AS31949 !O!
AS31997 !O!
AS32360 !O!
AS32451
AS32550 !O!
AS33260
AS33606
AS36295
AS16896 !O!
AS36694 !O!
AS36711 !O!
AS38227
AS40107
AS40464
AS40805
AS40823 !O!
AS40859 !O!
AS40913
AS46698 !O!
AS46851 !O!
AS53819 !O!
AS53907
AS54588 !O!
AS54666 !O!
AS55070 !O!
AS55071 !O!
AS55106 !O!
AS55219 !O!
AS62478 !O!
AS62753 !O!
AS4474
AS4508 !O!
EASYNET
EURID
AS4635AS4515AS12222 !O!
AS4637AS33517AS15135 !O!
AS4760
AS7540 !O!
AS9535
AS9536
AS10032 !O!
AS10098
AS10103
AS17579AS1237 !O!
AS9700 !O!
AS7660AS9821RESERVED AS !O!
AS22388 !O!
AS11537AS101 !O!
AS10497 !O!
AS14085AS276AS3794
AS13998 !O!
AS18592
AS20080AS1916AS53166 !O!
AS20388 !O!
GEANTAS27750
AS18592
AS27817
AS27841
AS40387 !O!
AS24475 !O!
AS18366AS23709
RESERVED AS !O!
AS23911AS7660AS17579AS20388AS7575AS6360 !O!
AS24489 !O!
AS24175
AS24490 !O!
AS18007AS4796
RESERVED AS !O!
AS23855
AS24514 !O!
AS38229AS56288 !U!
AS38197 !O!
AS38345 !O!
AS55536
AS58627
AS58708
AS4637
Apple !O!
AS6185 !O!
AS1221 !O!
CISCO EU 10 !O!
AS4608 !O!
AS4764
AS9408
AS10023
AS10105
AS14413 !O!
AS17434 !O!
AS17819RESERVED AS !O!
AS18055
RESERVED AS !O!
AS38062
AS38285
AS9482
AS58979 !O!
AS38470 !O!
AS58637 !O!
AS4819
AS5017 !O!
AS7610
AS7991AS3561 !O!
AS9901
ECCETERRAM 
AS17649
AS23869 !O!
AS9503AS9560AS38064
AS38605
AS9245
AS9896 !O!
ISC AKL1
AS23838 !O!
AS58631
AS24466AS61138 !O!
AS38437
AS9924 !O!
AS17420
AS10099
AS14413 !O!
RESERVED AS !O!
AS15224 !O!
AS17645
AS17709RESERVED AS !O!
AS17828
AS18187AS3491AS17639AS23862 !O!
AS18200 !O!
AS17480
NAUTILE NC 
AS45461
AS56055
AS56089
RESERVED AS !O!
AS55836 !O!
AS25767
AS33438 !O!
AS36692 !O!
AS45147 !O!
AS17727 !O!
AS24521 !O!
RESERVED AS !O!
AS55675
AS55658AS38758
AS55818 !O!
AS54113 !O!
AS63927
AS4641
AS4648 !O!
AS4610AS17412
AS10022 !O!
AS18353 !O!
AS18400
AS23655 !O!
AS24192
AS45172
AS45637
AS45267